Sikkerhet

TjenesterBakgrunnssjekk

Det er kostbart å ansette og engasjere feil person.

Bakgrunnssjekk vil sammen med kartlegging av personlige egenskaper og kompetanse, øke sannsynligheten for at dere velger rett kandidat.

Sikkerhetsledelse har verktøyene og en fast arbeidsmodell som sparer dere for mye tid og unødige kostnader.


Eiendomssikkerhet

Sikkerhetsledelse har spesialisert seg innen valg og dimensjonering av innovative, driftssikre og kosteffektive kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Tjenesten har som formål å sørge for at innførte sikringstiltak for bygg og eiendom er basert på dokumentert behovskartlegging, slik at sikkerhet og beredskap blir innført med optimal kostnytteverdi – høy forebyggende og konsekvensreduserende effekt med lavest mulig investerings- og driftskostnad.

Består av:

 • Behovskartlegging.
 • Sikringsbeskrivelse.
 • Innkjøpsprosesser.
 • Revisjon og kvalitetssikring.

Sikkerhetsledelse har tung faglig kompetanse og er en uhildet samarbeidspartner, uavhengig av leverandører innen dette fagområdet.

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Vi kan gå inn med innleid sikkerhetssjef og vårt sikkerhets- og beredskapsteam kan være i beredskap 24/7.


Executive Protection

Sikkerhetsledelse bistår virksomheter med sikring av eiere/ansatte som på grunn av stilling/funksjon er særlig risikoutsatt, eller av andre grunner må ha spesielt tilpassede sikkerhetstiltak.

Vi utarbeider et komplett overordnet sikkerhetssystem basert på kunnskapsstyrte og kvalitative prosesser.

Vi anbefaler og/eller iverksetter adekvate tiltak tilpasset konkrete trusler/hendelser og eksisterende grunnsikring.

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.


Granskning

Utføres av ressurser med politifaglig, finansiell og juridisk kompetanse.

Består av:

 • Innhenting av dokumentasjon.
 • Befaringer og samtaler.
 • Systematisering av innsamlede opplysninger.
 • Sannsynlighets- og konsekvensvurdering.
 • Rapport med årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak.

Innleid sikkerhetsleder/-sjef

Prosessbasert tjeneste som ivaretar alle forhold innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Består av:

 • Plan, strategi og mål.
 • Risikostyring.
 • Krav og standarder.
 • Instrukser og tiltaksplaner.
 • Opplæring.
 • Beredskap 24/7.
 • Granskninger.
 • Avvikshåndtering.
 • Revisjon.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse. 

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


IT- og kommunikasjonssikkerhet

Trusselbildet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer - vårt samfunn er blitt mer sårbart.

Består av:

 • Gransking, kartlegging, undersøkelser og rådgiving ved mottak av digitale trusler.
 • Risikovurderinger og kartlegging av sårbarhet.
 • Tekniske tiltak mot digitale trusler.
 • Tiltak mot avlytting og veiledning trygg kommunikasjon.
 • Utvikling av sikkerhetskultur.

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Personsikkerhet

Gir trygghet for personer, familier og ansatte i virksomheten.

Utøves av våre rådgivere med mange års erfaring fra politiet.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig spesialkompetanse.

Består av:

 • Trusselvurdering – kartlegging av risikoforhold og sårbarhet.
 • Behovsvurdering, dimensjonering og innkjøp av kosteffektive sikringstiltak.
 • Beredskap 24/7.
 • Varslings- og posisjoneringssystem.
 • Rådgivning og bistand ved hendelser, reiser, arrangementer og øvrige aktiviteter.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Reisesikkerhet

Bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet.

Består av:

 • Opplæring.
 • Sikkerhets- og varslingsrutiner.
 • Beredskap 24/7.
 • Varslings- og posisjoneringssystem.
 • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse.

Risikokartlegging

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk velges med utgangspunkt i deres ønske og formål, og er basert på:

 • Norsk Standard 5814 Krav til risikovurdering.
 • Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.

Sikkerhetsrevisjon

Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende interne retningslinjer og lov-/forskriftskrav.

Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak.

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner.

Består av:

 • Revisjonsplan med formål og gjennomføring.
 • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler.
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak.

Sikkerhetstest

Formålet er å avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusselscenarioer og trusselaktører.

Utføres av våre rådgivere med politifaglig bakgrunn.

Består av:

 • Test utført av spesialister på inntrengning av objekt/penetrering av datasystem mv.
 • Rapport med resultat av testen og anbefalte menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak.

Sikringsrisikoanalyse

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk er basert på Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.


Styringssystem for sikkerhet

Styringssystem for sikkerhet består av systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde en definert sikkerhet som er i samsvar med verdier, mål og krav virksomheten har.

Sikkerhetsstyringen er risikobasert, som vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser/tilstander som kan påvirke virksomhetens verdier.

Risikobasert sikkerhetsstyring vil gi proaktiv mulighet til å styre tiltak og håndtere hendelser, slik at man sikrer verdier og når sine mål. Styringssystemet ivaretar lov- og forskriftskrav som Sikkerhetsloven krever samt råd og veiledning for et tilsvarende system fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Systemet inneholder:

 • Plan, strategi og mål.
 • Mål for sikkerhet.
 • Sikkerhetsorganisasjon.
 • Årsplan.
 • Standarder.
 • Prosedyrer.
 • Beredskap.
 • Kontinuitet.
 • Opplæring.
 • Revisjon.
 • Årsrapport.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse. 

Sikkerhetsledelse sitt digitale webbaserte styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

OpplæringKonflikt- og trusselhåndtering

Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 

Kursinnhold:

 • Trusselvurdering.
 • Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.
 • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 • Praktisk øvelse.
 • Belastninger og ettervern.

Varighet: 4 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Planlegging av sikringstiltak - NS 5834

Kurset omfatter planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom.

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden.
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.
 • Skjematikk og dokumentmaler.

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Sikkerhet og beredskap

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig.

Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier.

Kurset skreddersys etter deres ønsker og behov.

Kursinnhold:

 • Sikkerhetsinstrukser.
 • Trusselbildet og trender.
 • Forebyggende tiltak.
 • Beredskapsprinsipper.
 • Praktisk øvelse/scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 • Belastninger og ettervern.

Varighet: 6 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Sikkerhetsledelse

Kurset tar for seg hvordan sikkerhetsarbeidet ivaretas i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte, og dekker den samlede sikkerhetsstyringen.

Kursinnhold:

 • Plan, strategi, mål og sikkerhetsorganisasjonen.
 • Risikostyring.
 • Lov- og forskriftskrav.
 • Sikkerhets- og beredskapsstandard.
 • Tiltak og prosedyrer.
 • Opplæring.
 • Beredskap 24/7.
 • Granskninger.
 • Avvikshåndtering.
 • Revisjoner.

Varighet: 8 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Sikringsrisikoanalyse - NS 5832

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden.
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.
 • Skjematikk og dokumentmaler.

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.

ProdukterDigitalt webbasert verktøy for sikkerhetsstyring

Svært enkelt og brukervennlig.

Dokumentmaler sikkerhet og beredskap.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Operasjonslogg ved alvorlige hendelser.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Sikker løsning mot opptak og avlytting

Sikker løsning mot opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Unik funksjon som gjør at mobiltelefoner under et møte kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået.

Leveres i stasjonær enhet og hendig koffert.

Kan også tilkobles 12 volt.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

Kontakt oss

Tilbake

Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly