files/2014/Design2014/HMS.jpg

SHA-system, innholdsfortegnelse

Et komplett SHA-system bestående av lovpålagte SHA-dokumenter for byggherrer og HMS-dokumenter for hovedbedrift og underentreprenører.

SHA-systemet består av:

Innledende dokumenter

 1. SHA-systemet - brukerveiledning
 2. Delansvar og oppgaver – sjekkliste
 3. Forhåndsmelding
 4. Erklæring for fast ansatte prosjektledere


SHA-plan med vedlegg

 1. SHA-plan
 2. Organisasjonskart (vedlegg 1)
 3. Riggplan (vedlegg 2)
 4. Fremdriftsplan (vedlegg 3)
 5. Rapport avvik SHA-plan
 6. Logg avvik SHA-plan (vedlegg 4)


Avtaler

 1. Avtale BHR
 2. Avtale KP
 3. Avtale KU
 4. Avtale samordning med HB


Instrukser og tiltakskort

 1. Instruks brannøvelse prosjekt
 2. Tiltakskort alvorlig ulykke


Kvalitetskontroll

 1. Overleveringsmøte 1 SHA
 2. Overleveringsmøte 2 SHA
 3. Sjekkliste befaring SHA


HMS-dokumenter for hovedbedrift og underentreprenører

 1. HMS egenerklæring
 2. HMS-plan
 3. HMS-kalender
 4. Samordningsskjema verne- og miljøarbeid (Arbeidstilsynet)
 5. Risikovurdering
 6. Sikkerjobbanalyse
 7. Kontrollskjema sikkerhetsopplæring
 8. Vernerundeprotokoll
 9. Månedsrapport SHA
 10. Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (Arbeidstilsynet)
 11. Rapport om ulykke
 12. Rapport uønsket hendelse/avvik
 13. Logg RUH/avvik

Produkter