files/2014/Design2014/Collage.jpg

Ansatte

Nedenfor finner du informasjon om våre ansatte. I tillegg har vi et eksternt rådgiverteam med kompetanse innen helse, brannvern, IKT-sikkerhet og krisekommunikasjon.

Anders, daglig leder og spesialrådgiver sikkerhet og beredskap

Anders har 25 års politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han tjenestegjorde i 17 år ved Beredskapstroppen, politiets nasjonale antiterroravdeling, som operatør, divisjonsleder, utdanningsansvarlig og andre lederfunksjoner. Han var 2 år ved Politihøgskolen med fagansvar for spesialtjenester ved etter- og videreutdanning.

I Sikkerhetsledelse er Anders daglig leder med tilliggende oppgaver. Han har fagansvaret for sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Innenfor dette arbeider han spesielt med rådgivning, risikostyring, systemoppbygging, revisjoner, kurs og alle typer øvelser. Annet spesialfelt er personsikkerhet, forebygging og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger, herunder alvorlige trusselsituasjoner og terror- og sabotasjehandlinger.


Ola-Jens, seniorrådgiver HMS/yrkeshygieniker

Ola-Jens har arbeidet med HMS-faglige oppgaver siden 1999. Han har yrkeshygienisk og verneingeniør som bakgrunn med spesialkompetanse på kartlegging og risikovurdering av det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljø. Han har vært HMS-rådgiver i bedriftshelsetjeneste i 6 år. Hovedoppgavene var rådgivning innen brannforebyggende arbeid, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, internkontroll og undervisning i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Målgruppen var alle former for virksomheter, men primært mot bygg og anlegg. Ola-Jens har også flere års erfaring som HR- og HMS-rådgiver fra virksomheter innen transport og logistikk.

I Sikkerhetsledelse innehar Ola-Jens flere roller for bygg- og anleggsvirksomheter som er underlagt Byggherreforskriften. Han oppfyller bl.a. rollene som Koordinator for utførelse og byggherrens representant. Han organiserer og gjennomfører i tillegg beredskapsøvelser på byggeplasser og førstehjelpsopplæring.

Ola-Jens er også HMS-rådgiver og sitter i AMU for flere virksomheter. Han er kursansvarlig for HMS-undervisning for ledere, samt 40-timers Grunnkurs i arbeidsmiljø for AMU-medlemmer og verneombud.


Anders, spesialrådgiver sikkerhet og beredskap

Anders har 35 års politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han har tjenestegjort 32 år ved Beredskapstroppen, Politiets nasjonale antiterroravdeling, hvorav 11 år som leder. Han var 2 år ved Politihøgskolen med fagansvar for spesialtjenester ved etter- og videreutdanning før han startet i Sikkerhetsledelse.

I Sikkerhetsledelse er Anders spesialrådgiver innen fagområdene sikkerhet, beredskap og kriseledelse, hvor hans arbeidsoppgaver er rådgivning, risikostyring, kurs og alle typer øvelser. Anders sitt spesialfelt er personsikkerhet, forebygging og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger, herunder alvorlige trusselsituasjoner og terror- og sabotasjehandlinger.


Rolf-Arne, seniorrådgiver sikkerhet og beredskap

Rolf-Arne har 25 års politierfaring. Han har tjenestegjort som operativ polititjenestemann i Øst-Finnmark, Troms og Salten politidistrikter med 10 års spesialtjeneste i utrykningsenheten. Rolf-Arne har også bakgrunn som innsatsleder og operasjonsleder ved nevnte politidistrikter. Han har fungert som politistasjonssjef og vært leder for operativ avdeling ved Kirkenes politistasjon. Han har vært tilknyttet Norge sin ekspertpool i Frontex, hvor han har deltatt på ulike operasjoner og ulike workshop ved Schengens yttergrense. Rolf-Arne har jobbet ved Kripos hvor han var med i prosjekt for å utvikle og implementere Eurosur (dataverktøy for Schengens yttergrense) i Norge. Han har også jobbet som seksjonsleder ved Politiets utlendingsenhet, hvor han hadde ansvaret for registeringsseksjon under asylkrisen.

I Sikkerhetsledelse arbeider Rolf-Arne med rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse, blant annet personsikkerhet og håndtering av alvorlige voldshandlinger for skoler/utdanningsinstitusjoner.


Morten, spesialrådgiver sikkerhet og beredskap

Morten har politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han har tjenestegjort ved Politiets beredskapstropp i 12 år, hvor han var operatør, hovedinstruktør og aksjonsleder. Morten har de siste 17 årene vært leder av selskap som har levert tjenester og produkter innen risikostyring, sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Han har hatt ansvaret for og utført et betydelig omfang av oppdrag innen disse fagområdene.

I Sikkerhetsledelse AS utfører Morten risikostyring, rådgivning, systemoppbygging, revisjoner, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. I tillegg utfører han administrative oppgaver, herunder økonomistyring og styreledelse.

Spesialfelt er prosjektledelse, risikokartlegging, utarbeidelse av sikringsbeskrivelser, oppbygging av planverk og gjennomføring av kurs/øvelser innen forebygging og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger, herunder alvorlige trusselsituasjoner, terror- og sabotasjehandlinger og kriseledelse.


Jeanine, rådgiver HMS

Jeanine har bred erfaring som elektriker/Bas på store og mindre byggeprosjekter. Med dette innehar hun stor kunnskap om hvordan HMS praktisk og teoretisk på byggeprosjekter lar seg gjennomføre. Jeanine har tidligere vært verneombud i virksomheter. Jeanine har i tillegg utdanning som fagskoleingeniør Elkraft.

I Sikkerhetsledelse innehar Jeanine flere roller for bygg- og anleggsvirksomheter som er underlagt Byggherreforskriften. Hun oppfyller bl.a. rollene som koordinator for utførelse og byggherrens representant.


I tillegg har vi et eksternt rådgiverteam med kompetanse innen helse, brannvern, IKT-sikkerhet, mediehåndtering og krisekommunikasjon, herunder psykologer, ingeniører og medierådgivere.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Om oss