Sikkerhetsledelse AS

Sikkerhet

TjenesterBakgrunnssjekk

Det er kostbart å ansette og engasjere feil person.

Bakgrunnssjekk vil sammen med kartlegging av personlige egenskaper og kompetanse, øke sannsynligheten for at dere velger rett kandidat.

Sikkerhetsledelse har verktøyene og en fast arbeidsmodell som sparer dere for mye tid og unødige kostnader.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Bakgrunnssjekk" i nytt vindu

Eiendomssikkerhet

Sikkerhetsledelse har spesialisert seg innen valg og dimensjonering av innovative, driftssikre og kosteffektive kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Tjenesten har som formål å sørge for at innførte sikringstiltak for bygg og eiendom er basert på dokumentert behovskartlegging, slik at sikkerhet og beredskap blir innført med optimal kostnytteverdi – høy forebyggende og konsekvensreduserende effekt med lavest mulig investerings- og driftskostnad.

Beskrivelse:

 • Behovskartlegging
 • Sikringsbeskrivelse
 • Innkjøpsprosesser
 • Revisjon og kvalitetssikring

Sikkerhetsledelse har tung faglig kompetanse og er en uhildet samarbeidspartner, uavhengig av leverandører innen dette fagområdet.

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Vi kan gå inn med innleid sikkerhetssjef og vårt sikkerhets- og beredskapsteam kan være i beredskap 24/7.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Eiendomssikkerhet" i nytt vindu

Eksportkontroll og kunnskapsoverføring

Sikkerhetsledelse tilbyr tjenester innen forebyggende sikkerhet som retter seg blant annet mot eksportkontroll og kunnskapsoverføring.

Eksportkontrollen retter seg mot to formål:

 1. Sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 2. Sikre at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) beskrevet på Liste II. Listene er forhandlet innenfor det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i.

Flere virksomheter og sektorer ser det derfor som nødvendig å innføre rutiner i forbindelse med rekrutteringsprosesser samt oppfølging av ansatte som kommer fra såkalte høyrisikoland.

Beskrivelse:

 • Rekruttering: Sikkerhetsledelse utarbeider sjekklister og intervjumaler, samt opplæring i bruk av disse. Disse kan benyttes i prosessen og direkte under intervjuene. Intervjumalene vil ikke inneholde fagrelaterte spørsmål, men spørsmål knyttet til forskjellig tematikk som blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden. Vi vil også legge inn informasjon om kontaktetablering og avhørsmetodikk.
 • Oppfølging av ansatte: Sikkerhetsledelse utarbeider samtalemaler og gjennomfører opplæring i bruk av disse. Målgruppen er ledere eller andre dedikerte sikkerhetsressurser som skal avholde regelmessige samtaler med personer som allerede er ansatt og/eller engasjert og som kommer fra høyrisikoland. Samtalemalene inneholder også noe om sikkerhets- og etterretningstjenesters modus operandi. Vi tilbyr skreddersydde samtalemaler som kan justeres helt avhengig av modenhetsnivået på virksomhetens sikkerhetskultur.
 • Formålet med samtalene: Øke kunnskapen og bevisstheten til den ansatte rundt utfordringer innen kunnskapsoverføring/eksportkontroll. Videre er det et formål å støtte den ansatte til å ta veloverveide beslutninger i eget liv slik at man ikke setter seg i situasjoner hvor man i ettertid kan bli utsatt for press.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Eksportkontroll og kunnskapsoverføring" i nytt vindu

Granskning

Utføres av ressurser med politifaglig, finansiell og juridisk kompetanse.

Beskrivelse:

 • Innhenting av dokumentasjon
 • Befaringer og samtaler
 • Systematisering av innsamlede opplysninger
 • Sannsynlighets- og konsekvensvurdering
 • Rapport med årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Granskning" i nytt vindu

IT- og kommunikasjonssikkerhet

Trusselbildet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer - vårt samfunn er blitt mer sårbart.

Beskrivelse:

 • Gransking, kartlegging, undersøkelser og rådgiving ved mottak av digitale trusler
 • Risikovurderinger og kartlegging av sårbarhet
 • Tekniske tiltak mot digitale trusler
 • Tiltak mot avlytting og veiledning trygg kommunikasjon
 • Utvikling av sikkerhetskultur

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "IT- og kommunikasjonssikkerhet" i nytt vindu

Personsikkerhet

Sikkerhetsledelse bistår personer, familier og ansatte i virksomheten. Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig spesialkompetanse. Vi er opptatt av funksjonelle og kostnadseffektive sikringstiltak, som vi vet fungerer over tid.

Beskrivelse:

 • Trusselvurdering – kartlegging av risikoforhold og sårbarhet
 • Behovsvurdering, dimensjonering og innkjøp av kosteffektive sikringstiltak
 • Beredskap 24/7
 • Varslings- og posisjoneringssystem
 • Rådgivning og bistand ved hendelser, reiser, arrangementer og øvrige aktiviteter
 • Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Personsikkerhet" i nytt vindu

Reisesikkerhet

Bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet.

Beskrivelse:

 • Opplæring
 • Sikkerhets- og varslingsrutiner
 • Beredskap 24/7
 • Varslings- og posisjoneringssystem
 • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Reisesikkerhet" i nytt vindu

Risikokartlegging

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk velges med utgangspunkt i deres ønske og formål, og er basert på:

 • Norsk Standard 5814 Krav til risikovurdering
 • Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Risikokartlegging" i nytt vindu

Sikkerhetsrådgiver /-sjef

Prosessbasert tjeneste som ivaretar alle forhold innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Beskrivelse:

 • Plan, strategi og mål
 • Risikostyring
 • Krav og standarder.
 • Instrukser og tiltaksplaner
 • Opplæring
 • Beredskap 24/7
 • Granskninger
 • Avvikshåndtering
 • Revisjon
 • Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse
 • Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikkerhetsrådgiver /-sjef" i nytt vindu

Sikkerhetsrevisjon

Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende interne retningslinjer og lov-/forskriftskrav.

Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak.

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner.

Beskrivelse:

 • Revisjonsplan med formål og gjennomføring
 • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikkerhetsrevisjon" i nytt vindu

Sikkerhetstest

Formålet er å avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusselscenarioer og trusselaktører.

Utføres av våre rådgivere med politifaglig bakgrunn.

Beskrivelse:

 • Test utført av spesialister på inntrengning av objekt/penetrering av datasystem mv
 • Rapport med resultat av testen og anbefalte menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikkerhetstest" i nytt vindu

Sikringsrisikoanalyse

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk er basert på Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikringsrisikoanalyse" i nytt vindu

Styringssystem for sikkerhet

Styringssystem for sikkerhet omfatter en proaktiv og helhetlig tilnærming til sikkerhet og risiko, og består av systematiske aktiviteter for å opprettholde et definert sikkerhetsnivå i samsvar med verdier, mål og krav.

Sikkerhetsstyringen er risikobasert, som vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser og tilstander som kan påvirke virksomhetens verdier.

Styringssystemet ivaretar lov- og forskriftskrav som sikkerhetsloven krever samt råd og veiledning for et tilsvarende system fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Beskrivelse:

 • Plan, strategi og mål
 • Sikkerhetsorganisasjon og ledelse
 • Risikostyring
 • Lov- og forskriftskrav
 • Standarder for sikkerhet og beredskap
 • Opplæring
 • Beredskap 24/7
 • Avvikshåndtering
 • Revisjoner
 • Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse
 • Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behove
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Styringssystem for sikkerhet" i nytt vindu

KursKurs i planlegging av sikringstiltak - NS 5834

Kurset omfatter planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom.

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
 • Skjematikk og dokumentmaler

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i planlegging av sikringstiltak - NS 5834" i nytt vindu

Mer informasjon og påmelding


Kurs i sikkerhet og beredskap

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig.

Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier.

Kurset skreddersys etter deres ønsker og behov.

Kursinnhold:

 • Trusselbildet og trender
 • Sikkerhetsinstrukser
 • Beredskapsplanen
 • Forebyggende tiltak
 • Beredskapsprinsipper
 • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 • Beredskapsøvelse (for beredskapspledelsen)
 • Belastninger og ettervern

Varighet: 6 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i sikkerhet og beredskap" i nytt vindu

Mer informasjon og påmelding


Kurs i sikkerhet, konflikt- og trusselhåndtering

For alle virksomheter med mellommenneskelige utfordringer, som helseinstitusjoner, varehandel og utdanningssektoren. Kurset passer for ansatte som møter og håndterer mennesker i sin arbeidshverdag.

Kurset fokuserer på å lære deltagerne å være proaktive og forebyggende, i tillegg til å kunne håndtere vanskelige og utagerende personer. 

Opplæringen inneholder grunnleggende informasjon om sikkerhet og forståelse for hvordan de ulike sikkerhetstiltak og håndtering av uønskede hendelser henger sammen. Kurset er praktisk rettet og gir deg grunnlag og konkrete "verktøy" i hvordan konflikter og trusler skal håndteres. 

Gjennom mange års spesialkompetanse fra politiet vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement. Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 

Læringsmål:

 • Deltakerne vil få oversikt over og forstå grunnleggende sikkerhetselementer som spiller inn i en konflikt- og trusselsituasjon
 • Kurset videreutvikler deltagernes egen evne til å utføre tiltak som forebygger uønskede hendelser og redusere konsekvensene ved en konflikt- eller trusselsituasjon
 • Deltagerne bevisstgjøres om ulike belastninger en uønsket hendelse kan medføre, samt tilegne seg økt forståelse for nødvendige ettervernstiltak ved slike hendelser

Kursinnhold:

 • Kort om sikkerhet
 • Trusselbildet
 • Sårbarheter og risikoforhold
 • Forebyggende tiltak
 • Konsekvensreduserende tiltak
 • Praktisk øvelse og trening
 • Belastninger og ettervern
 • Oppfølging og egentrening

Varighet: 3 timer.

Kurset gjennomføres som åpent kurs i Oslo sentrum og bedriftsinternt. Ta kontakt for pristilbud - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.


  Åpne "Kurs i sikkerhet, konflikt- og trusselhåndtering" i nytt vindu

Mer informasjon og påmelding


Kurs i sikkerhetsledelse

Kurset tar for seg hvordan sikkerhetsarbeidet ivaretas i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte, og dekker den samlede sikkerhetsstyringen.

Kursinnhold:

 • Plan, strategi, mål og sikkerhetsorganisasjonen
 • Risikostyring
 • Lov- og forskriftskrav
 • Sikkerhets- og beredskapsstandard
 • Tiltak og prosedyrer
 • Opplæring
 • Beredskap 24/7
 • Granskninger
 • Avvikshåndtering
 • Revisjoner

Varighet: 8 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i sikkerhetsledelse" i nytt vindu

Mer informasjon og påmelding


Kurs i sikringsrisikoanalyse - NS 5832

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
 • Skjematikk og dokumentmaler

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i sikringsrisikoanalyse - NS 5832" i nytt vindu

Mer informasjon og påmelding

ProdukterDigitalt verktøy for sikkerhetsstyring

Svært enkelt og brukervennlig webbasert verktøy.

Dokumentmaler sikkerhet og beredskap.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Operasjonslogg ved alvorlige hendelser.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Digitalt verktøy for sikkerhetsstyring" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Sikker løsning mot opptak og avlytting

Sikker løsning mot opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Unik funksjon som gjør at mobiltelefoner under et møte kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået.

Leveres i stasjonær enhet og hendig koffert.

Kan også tilkobles 12 volt.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikker løsning mot opptak og avlytting" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly