Sikkerhetsledelse AS

Sikkerhet

TjenesterBakgrunnssjekk

Skal du ansette? Finn riktig person med vår grundige bakgrunnssjekk.

Å ansette feil person kan være en kostbar feilvurdering. Derfor tilbyr vi en omfattende bakgrunnssjekk som, i kombinasjon med kartlegging av personlige egenskaper og kompetanse, øker sjansene for at dere velger den riktige kandidaten for jobben.

Med vårt erfarne team og effektive arbeidsmodell kan dere spare verdifull tid og unngå unødvendige kostnader. Vi har de rette verktøyene og ekspertisen som trengs for å sikre at dere tar veloverveide avgjørelser når det gjelder å ansette nye medarbeidere.

Send en e-post til post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på telefon 66109940 for en hyggelig prat. Vi er klare til å hjelpe dere med å finne de riktige menneskene til deres virksomhet.

  Åpne "Bakgrunnssjekk" i nytt vindu

Eiendomssikkerhet

Eier du bygg eller annen eiendom? Vi leverer optimal sikkerhet og kosteffektive løsninger.

Vår spesialisering ligger i valg og dimensjonering av innovative, driftssikre og kosteffektive kombinasjonsløsninger for sikringstiltak. Vi sørger for at bygg og eiendom er utstyrt med dokumenterte sikkerhetsløsninger som er skreddersydd etter grundig behovskartlegging. Dette sikrer høy forebyggende og konsekvensreduserende effekt, samtidig som vi optimaliserer investerings- og driftskostnader.

Våre tjenester inkluderer:

 • Behovskartlegging: Vi identifiserer nøyaktig hva som trengs for å sikre deres eiendom
 • Sikringsbeskrivelse: Vi utarbeider grundige beskrivelser av de nødvendige sikringstiltakene.
 • Innkjøpsprosesser: Vi bistår med å sikre riktig utstyr og tjenester til best mulig pris.
 • Revisjon og kvalitetssikring: Vi gjennomgår og sikrer at sikringstiltakene oppfyller de nødvendige standardene.

Sikkerhetsledelse har bred og tung faglig kompetanse, og vi er en nøytral samarbeidspartner som er uavhengig av leverandører innen sikkerhetsfeltet. Vi benytter også vårt egenutviklede styringssystem for sikkerhet, som sikrer en helhetlig tilnærming til deres sikkerhetsbehov. 

Vårt team kan også tilby tjenester som innleid sikkerhetssjef eller beredskapsteam som står til deres disposisjon 24/7 for ekstra trygghet.

Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon. Send en e-post til post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på telefon 66109940. Vi ser frem til å bidra til å skape den optimale sikkerhetsløsningen for din eiendom.

  Åpne "Eiendomssikkerhet" i nytt vindu

Eksportkontroll og kunnskapsoverføring

 

Vi tilbyr spesialiserte tjenester innen forebyggende sikkerhet, med fokus på eksportkontroll og kunnskapsoverføring. Vårt mål er å sikre at deres virksomhet opererer i samsvar med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, samtidig som vi reduserer risikoen for spredning av masseødeleggelsesvåpen og relatert utstyr.

Eksportkontrollen retter seg mot to formål:

 1. Sikre eksport av forsvarsmateriell: Å sørge for at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med nasjonal sikkerhetspolitikk. Vår ekspertise sikrer at dere oppnår nødvendige tillatelser og overholder gjeldende regler og forskrifter.
 2. Kontrollere flerbruksvarer: Sikre at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen eller deres leveringsmidler. Vårt grundige arbeid sikrer at varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse blir nøye vurdert og kun eksportert etter nødvendige godkjennelser.

Vi bistår også virksomheter og sektorer som ønsker å innføre rutiner for rekrutteringsprosesser og oppfølging av ansatte fra høyrisikoland. Våre tjenester inkluderer:

 • Rekruttering: Vi tilbyr sjekklister, intervjumaler og opplæring i bruk av disse. Våre verktøy hjelper dere med å identifisere potensielle sikkerhetsrisikoer under intervjuene, og vi inkluderer også informasjon om kontaktetablering og avhørsmetodikk.
 • Oppfølging av ansatte: Vi utvikler samtalemaler og gir opplæring i effektive bruk av malene. Malene brukes av ledere og dedikerte sikkerhetsressurser til å gjennomføre jevnlige samtaler med ansatte fra høyrisikoland.
 • Målet er å øke kunnskapen og bevisstheten rundt utfordringer knyttet til kunnskapsoverføring og eksportkontroll. Vi skreddersyr samtalemaler som passer deres virksomhets sikkerhetskultur. Våre samtaler hjelper de ansatte med å ta veloverveide beslutninger og gir støtte for å unngå situasjoner der de kan bli utsatt for påvirkning eller press i ettertid.

Ønsker du å vite mer? Send en e-post til post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på telefon 66109940 for en uforpliktende og hyggelig prat.

 

 

  Åpne "Eksportkontroll og kunnskapsoverføring" i nytt vindu

Granskning

Utføres av ressurser med politifaglig, finansiell og juridisk kompetanse.

Beskrivelse:

 • Innhenting av dokumentasjon
 • Befaringer og samtaler
 • Systematisering av innsamlede opplysninger
 • Sannsynlighets- og konsekvensvurdering
 • Rapport med årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Granskning" i nytt vindu

IT- og kommunikasjonssikkerhet

Trusselbildet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer - vårt samfunn er blitt mer sårbart.

Beskrivelse:

 • Gransking, kartlegging, undersøkelser og rådgiving ved mottak av digitale trusler
 • Risikovurderinger og kartlegging av sårbarhet
 • Tekniske tiltak mot digitale trusler
 • Tiltak mot avlytting og veiledning trygg kommunikasjon
 • Utvikling av sikkerhetskultur

Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "IT- og kommunikasjonssikkerhet" i nytt vindu

Personsikkerhet

Sikkerhetsledelse bistår personer, familier og ansatte i virksomheten. Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig spesialkompetanse. Vi er opptatt av funksjonelle og kostnadseffektive sikringstiltak, som vi vet fungerer over tid.

Beskrivelse:

 • Trusselvurdering – kartlegging av risikoforhold og sårbarhet
 • Behovsvurdering, dimensjonering og innkjøp av kosteffektive sikringstiltak
 • Beredskap 24/7
 • Varslings- og posisjoneringssystem
 • Rådgivning og bistand ved hendelser, reiser, arrangementer og øvrige aktiviteter
 • Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet

Se også vår nettside www.personsikkerhet.no for mer info.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Personsikkerhet" i nytt vindu

Reisesikkerhet

Bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet.

Beskrivelse:

 • Opplæring
 • Sikkerhets- og varslingsrutiner
 • Beredskap 24/7
 • Varslings- og posisjoneringssystem
 • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Reisesikkerhet" i nytt vindu

Risikokartlegging

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk velges med utgangspunkt i deres ønske og formål, og er basert på:

 • Norsk Standard 5814 Krav til risikovurdering
 • Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Risikokartlegging" i nytt vindu

Sikkerhetsrådgiver /-sjef

Prosessbasert tjeneste som ivaretar alle forhold innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Beskrivelse:

 • Plan, strategi og mål
 • Risikostyring
 • Krav og standarder.
 • Instrukser og tiltaksplaner
 • Opplæring
 • Beredskap 24/7
 • Granskninger
 • Avvikshåndtering
 • Revisjon
 • Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse
 • Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikkerhetsrådgiver /-sjef" i nytt vindu

Sikkerhetsrevisjon

Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende interne retningslinjer og lov-/forskriftskrav.

Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak.

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner.

Beskrivelse:

 • Revisjonsplan med formål og gjennomføring
 • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikkerhetsrevisjon" i nytt vindu

Sikkerhetstest

Formålet er å avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusselscenarioer og trusselaktører.

Utføres av våre rådgivere med politifaglig bakgrunn.

Beskrivelse:

 • Test utført av spesialister på inntrengning av objekt/penetrering av datasystem mv
 • Rapport med resultat av testen og anbefalte menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikkerhetstest" i nytt vindu

Sikringsrisikoanalyse

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk er basert på Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikringsrisikoanalyse" i nytt vindu

Styringssystem for sikkerhet

Styringssystem for sikkerhet omfatter en proaktiv og helhetlig tilnærming til sikkerhet og risiko, og består av systematiske aktiviteter for å opprettholde et definert sikkerhetsnivå i samsvar med verdier, mål og krav.

Sikkerhetsstyringen er risikobasert, som vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser og tilstander som kan påvirke virksomhetens verdier.

Styringssystemet ivaretar lov- og forskriftskrav som sikkerhetsloven krever samt råd og veiledning for et tilsvarende system fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Beskrivelse:

 • Plan, strategi og mål
 • Sikkerhetsorganisasjon og ledelse
 • Risikostyring
 • Lov- og forskriftskrav
 • Standarder for sikkerhet og beredskap
 • Opplæring
 • Beredskap 24/7
 • Avvikshåndtering
 • Revisjoner
 • Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse
 • Sikkerhetsledelse sitt egenutviklede styringssystem for sikkerhet kan benyttes
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behove
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Styringssystem for sikkerhet" i nytt vindu

KursKurs i planlegging av sikringstiltak - NS 5834

Kurset omfatter planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom.

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
 • Skjematikk og dokumentmaler

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i planlegging av sikringstiltak - NS 5834" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs i sikkerhet og beredskap

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig.

Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier.

Kurset skreddersys etter deres ønsker og behov.

Kursinnhold:

 • Trusselbildet og trender
 • Sikkerhetsinstrukser
 • Beredskapsplanen
 • Forebyggende tiltak
 • Beredskapsprinsipper
 • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 • Beredskapsøvelse (for beredskapspledelsen)
 • Belastninger og ettervern

Varighet: 6 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i sikkerhet og beredskap" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs i sikkerhet, konflikt- og trusselhåndtering

For alle virksomheter med mellommenneskelige utfordringer, som helseinstitusjoner, varehandel og utdanningssektoren. Kurset passer for ansatte som møter og håndterer mennesker i sin arbeidshverdag.

Kurset fokuserer på å lære deltagerne å være proaktive og forebyggende, i tillegg til å kunne håndtere vanskelige og utagerende personer. 

Opplæringen inneholder grunnleggende informasjon om sikkerhet og forståelse for hvordan de ulike sikkerhetstiltak og håndtering av uønskede hendelser henger sammen. Kurset er praktisk rettet og gir deg grunnlag og konkrete "verktøy" i hvordan konflikter og trusler skal håndteres. 

Gjennom mange års spesialkompetanse fra politiet vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement. Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 

Læringsmål:

 • Deltakerne vil få oversikt over og forstå grunnleggende sikkerhetselementer som spiller inn i en konflikt- og trusselsituasjon
 • Kurset videreutvikler deltagernes egen evne til å utføre tiltak som forebygger uønskede hendelser og redusere konsekvensene ved en konflikt- eller trusselsituasjon
 • Deltagerne bevisstgjøres om ulike belastninger en uønsket hendelse kan medføre, samt tilegne seg økt forståelse for nødvendige ettervernstiltak ved slike hendelser

Kursinnhold:

 • Kort om sikkerhet
 • Trusselbildet
 • Sårbarheter og risikoforhold
 • Forebyggende tiltak
 • Konsekvensreduserende tiltak
 • Praktisk øvelse og trening
 • Belastninger og ettervern
 • Oppfølging og egentrening

Varighet: 3 timer.

Kurset gjennomføres som åpent kurs i Oslo sentrum og bedriftsinternt. Ta kontakt for pristilbud - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.


  Åpne "Kurs i sikkerhet, konflikt- og trusselhåndtering" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs i sikkerhetsledelse

Kurset tar for seg hvordan sikkerhetsarbeidet ivaretas i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte, og dekker den samlede sikkerhetsstyringen.

Kursinnhold:

 • Plan, strategi, mål og sikkerhetsorganisasjonen
 • Risikostyring
 • Lov- og forskriftskrav
 • Sikkerhets- og beredskapsstandard
 • Tiltak og prosedyrer
 • Opplæring
 • Beredskap 24/7
 • Granskninger
 • Avvikshåndtering
 • Revisjoner

Varighet: 8 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i sikkerhetsledelse" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs i sikringsrisikoanalyse - NS 5832

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
 • Skjematikk og dokumentmaler

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.


  Åpne "Kurs i sikringsrisikoanalyse - NS 5832" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.

ProdukterDigitalt verktøy for sikkerhetsstyring

Svært enkelt og brukervennlig webbasert verktøy.

Dokumentmaler sikkerhet og beredskap.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Operasjonslogg ved alvorlige hendelser.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Digitalt verktøy for sikkerhetsstyring" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Sikker løsning mot opptak og avlytting

Sikker løsning mot opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Unik funksjon som gjør at mobiltelefoner under et møte kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået.

Leveres i stasjonær enhet og hendig koffert.

Kan også tilkobles 12 volt.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Sikker løsning mot opptak og avlytting" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly