Sikkerhet og beredskap

Beredskap og krisehåndtering
Beredskap 24/7

 • Gir trygghet for deg, din familie og virksomheten.
 • Alltid ressurser i beredskap, som er klare til å bistå dere når det oppstår akutt behov for bistand eller dere kun ønsker råd.
 • Inkluderer fri rådgivning på telefon alle dager, hele døgnet.
 • Vakthavende rådgiver har mange års erfaring fra håndtering av reelle hendelser og krisesituasjoner fra politiet og vår beredskapstjeneste, som ble etablert i 2002.

Beredskapsanalyse

 • Avdekker hvilke trusselscenarioer dere trenger beredskap for og behovet for organisering og beredskapstiltak.
 • Analysen gir et godt grunnlag for valg og dimensjonering av riktige beredskapstiltak.
 • Rapport med sårbarhet, resultat av analysen og anbefalte tiltak.
 • Våre rådgivere har mange års erfaring fra håndtering og ledelse av reelle hendelser og kriser.

Beredskapsrådgiver

 • Sikkerhetsledelse går inn som beredskapsrådgiver i alle typer virksomheter.
 • Dere tildeles en fast ressurs med mange års politifaglig kompetanse.
 • Vår metodikk:
  • Utarbeider og oppdaterer planverk.
  • Gjennomfører opplæring i beredskap og kriseledelse.
  • Alltid klar til å assistere dere på strategisk og operativt nivå under en beredskaps-/krisehendelse.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ettervern og psykososial støtte

 • Sikkerhetsledelse har høy kompetanse innen håndtering av traumatiske hendelser.
 • Vi sikrer rask psykososial støtte på telefon og på stedet med tett oppfølging av ansatte, kunder og andre involverte.
 • Bidrar til å redusere belastninger og skadeomfang, som forebygger sykefravær.
 • Vår metodikk:
  • Beredskap 24/7.
  • Tilgang på våre landsdekkende samarbeidende helsetjenester.
  • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
  • Opplæring i ettervern og psykososial støtte.

Evaluering krisehåndtering

 • Rådgivere med spesialkompetanse fra politiet, og mange års erfaring fra krisehåndtering.
 • Sikkerhetsledelse har siden 2005 levert beredskapstjeneste 24/7 for et omfattende antall kunder med bistand under og etter reelle alvorlige hendelser.
 • Vår metodikk:
  • Planlegging og styring/støtte under hele evalueringsprosessen.
  • Evalueringsrapport med beskrivelse av prosessen, resultat og anbefalte forbedringstiltak.
  • Implementering av tiltak for å optimalisere beredskapen i virksomheten.

Grov vold og terrorhandling

 • Sikkerhet og beredskap mot grov vold og terrorhandlinger er i økende grad aktuelt i vårt samfunn, som for utdanningsinstitusjoner, kjøpesentre, sentrale og lokale myndigheter og trafikknutepunkt.
 • Våre rådgivere har spesialkompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet.
 • Vår metodikk:
  • Risiko- og sårbarhetsvurdering.
  • Beredskapsplan.
  • Sikkerhetskurs.
  • Beredskapskurs- og øvelser.
  • Beredskap 24/7.
  • Mediehåndtering og krisekommunikasjon.
  • Ettervern og psykososial støtte.

Kriserådgiver

 • Formålet er å sikre proaktiv ledelse og bidra til at beredskapsledelsen lykkes.
 • Rådgivere med lang erfaring fra ledelse av reelle krisehendelser.
 • Vår metodikk:
  • Inngår som rådgiver for ledelsen i en beredskapssituasjon og under/etter en krisehendelse.
  • Fokus på at suksesskriteriene løpende blir ivaretatt under krisen.
  • Yter støtte under ettervern av ansatte og andre involverte, normaliseringsfasen og evaluering av hendelsen.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Beredskapsøvelse

 • Øvingsleder har politifaglig spesialkompetanse og lang erfaring fra ledelse av reelle beredskapssituasjoner og kriser.
 • Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.
 • Dere velger trusselscenario som virksomheten skal øves i. 
 • I samråd med oss velger dere hvilken form for øvelse som er formålstjenlig: Funksjonsrettet trening/case, praktisk øvelse, table-top, spilløvelse eller samøvelse. 
 • Øvingsplan med målsetting og øvingsmomenter.
 • Fokus på suksesskriteriene, organisering av krisestaben og beslutningstaking.
 • Vi avholder åpne kurs med øvelse i beredskap og kriseledelse i Oslo sentrum.
 • Se vår kursoversikt.

Beredskap og kriseledelse

 • Kurset gir deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.
 • Kursinnhold:
  • Beredskap.
  • Risiko- og trusselbilde.
  • Beredskapssystemet.
  • Ledelse og stabsarbeid.
  • Suksesskriterier.
  • Stressmestring.
  • Mediehåndtering.
  • Øvelse med evaluering.
 • Varighet: 6 timer.
 • Se vår kursoversikt.

Pågående livstruende vold

 • Kurset bidrar til å gjøre ansatte og andre involverte i stand til å iverksette konsekvensreduserende tiltak og beskytte liv og helse.
 • Kursinnhold:
  • Trusselbildet.
  • Bevisstgjøring og tiltak.
  • Øvelse med evaluering.
 • Se vår kursoversikt.


Beredskaps- og krisehåndteringsverktøy

 • Webbasert og svært enkel og brukervennlig.
 • Beredskapsplan og dokumentmaler sikkerhet og beredskap.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Scenariobaserte tiltaksplaner.
 • Varslingssystem sms.
 • Avviksmodul.
 • Operasjonslogg.

Beredskapsplan

 • Strategisk, taktisk og operativt nivå.
 • Beredskapsorganisasjonen.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Scenariobaserte tiltaksplaner.

Varslings- og posisjoneringssystem

 • Blir du utsatt for en trusselsituasjon bidrar varslings- og posisjoneringssystemet til rask varsling og stedfester hvor du befinner deg.
 • Aksjonsplan utarbeides spesifikt for deg, din familie og din virksomhet.
 • Inkluderer beredskap 24/7, som utøves av ressurser med politifaglig kompetanse.

Veileder ved terrorhandling

 • Veilederen er utviklet av Sikkerhetsledelse sine spesialister innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger.
 • Ta kontakt med oss dersom du skal reise til land med høyere trusselnivå eller bare ønsker mer informasjon.

Last ned PDF

Sikkerhet
Bakgrunnssjekk

 • Det er kostbart å ansette og engasjere feil person.
 • Bakgrunnssjekk vil sammen med kartlegging av personlige egenskaper og kompetanse, øke sannsynligheten for at dere velger rett kandidat.
 • Sikkerhetsledelse har verktøyene og en fast arbeidsmodell som sparer dere for mye tid og unødige kostnader.

Granskning

 • Utføres av ressurs med mange års politifaglig kompetanse.
 • Vår metodikk:
  • Innhenting av dokumentasjon.
  • Befaringer og samtaler.
  • Systematisering av innsamlede opplysninger.
  • Sannsynlighetsvurdering og konsekvensvurdering.
  • Rapport med årsaksforhold og anbefalte tiltak.

Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

 • Trusselbildet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer - vårt samfunn er blitt mer sårbart.
 • Vår metodikk:
  • Gransking, kartlegging, undersøkelser og rådgiving ved mottak av digitale trusler.
  • Risikovurderinger og kartlegging av sårbarhet.
  • Tekniske tiltak mot digitale trusler.
  • Tiltak mot avlytting og veiledning trygg kommunikasjon.
  • Utvikling av sikkerhetskultur.

Personsikkerhet

 • Gir trygghet for personer, familier, virksomheter og organisasjoner.
 • Utøves av våre rådgivere med mange års erfaring fra politiet.
 • Vår metodikk:
  • Trusselvurdering – kartlegging av risikoforhold og sårbarhet.
  • Behov og dimensjonering av sikringstiltak.
  • Kosteffektive sikringstiltak.
  • Beredskap 24/7.
  • Varslings- og posisjoneringssystem.
  • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse.
  • Rådgivning og bistand ved hendelser, reiser, arrangement og aktiviteter.

Reisesikkerhet

 • Bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet.
 • Vår metodikk:
  • Opplæring.
  • Sikkerhets- og varslingsrutiner.
  • Beredskap 24/7.
  • Varslings- og posisjoneringssystem.
  • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse.

Risikokartlegging

 • Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.
 • Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.
 • Vår metodikk er basert på:
  • Norsk Standard 5814 Krav til risikovurdering.
  • Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.

Sikringsrisikoanalyse


Sikkerhetsrevisjon

 • Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende interne retningslinjer og lov-/forskriftskrav.
 • Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak.
 • Rapport med resultat og anbefalte tiltak.
 • Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner.

Sikkerhetstest

 • Formålet er å avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusselscenarioer og trusselaktører.
 • Utføres av våre rådgivere med politifaglig bakgrunn.
 • Rapport med resultat av testen og anbefalte menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak.

Sikkerhetsstyring

 • Prosessbasert system som ivaretar alle forhold innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Sikkerhetsopplæring

 • Konflikt- og trusselhåndtering: Trusselvurdering, forebyggende og konsekvensreduserende tiltak, scenariobasert trening og belastninger og ettervern.
 • Sikkerhetskurs: Risikobildet, forebyggende tiltak, scenariobasert trening, belastninger og ettervern.
 • Sikkerhetsledelse: Sikkerhet og beredskap satt i system – fra kartlegging, planverk, opplæring, drift og til revisjon. Dekker den samlede sikkerhetsstyringen.
 • Sikringsrisikoanalyse: Basert på retningslinjer og krav i Norsk Standard 5832.
 • Kursene gjennomføres bedriftsinternt og tilpasses deres risikobilde og behov.
 • Kursledere og instruktører har politifaglig bakgrunn.
 • Se vår kursoversikt.

 Konflikt- og trusselhåndtering

 • Gjennom mange års spesialkompetanse fra politiet vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement.
 • Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 
 • Kursinnhold:
  • Trusselvurdering.
  • Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Praktisk øvelse.
  • Belastninger og ettervern.
 • Varighet: 4 timer.
 • Se vår kursoversikt.


Sikkerhet og beredskap

 • Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig. Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier.

 • Kurset skreddersys etter deres ønsker og behov.

 • Kursinnhold:

  • Sikkerhetsinstrukser.

  • Trusselbildet og trender.

  • Forebyggende tiltak.

  • Beredskapsprinsipper.

  • Praktisk øvelse/scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?

  • Belastninger og ettervern

 


Sikkerhetsledelse

 • Kurset tar for seg hvordan sikkerhetsarbeidet ivaretas i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte. 
 • Kursinnhold:
  • Plan, strategi, mål og sikkerhetsorganisasjonen.
  • Risikostyring.
  • Lov- og forskriftskrav.
  • Sikkerhets- og beredskapsstandard.
  • Tiltak og prosedyrer.
  • Opplæring.
  • Beredskap 24/7.
  • Granskninger.
  • Avvikshåndtering.
  • Revisjoner.
 • Varighet: 8 timer.
 • Se vår kursoversikt.


Sikringsrisikoanalyse - NS 5832

 • Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster. 
 • Kursinnhold:
  • Gjennomgang av hvert steg i standarden.

  • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.

  • Skjematikk og dokumentmaler.

 • Varighet: 5 timer.
 • Se vår kursoversikt.

Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom - NS 5834

 • Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder.
 • Kursinnhold:
  • Gjennomgang av hvert steg i standarden.

  • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.

  • Skjematikk og dokumentmaler

    

 • Varighet: 5 timer.
 • Se vår kursoversikt.


Sikker løsning mot opptak og avlytting

 • Sikker løsning mot opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.
 • Unik funksjon som gjør at mobiltelefoner under et møte kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået.
 • Leveres i stasjonær enhet og hendig koffert.
 • Kan også tilkobles 12 volt.
Kontakt oss
Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly