Sikkerhet og beredskap

Beredskap og krisehåndtering
Beredskap 24/7

Gir trygghet for deg, din familie, alle ansatte og virksomheten.

Vakthavende er ansatt i Sikkerhetsledelse og har mange års erfaring fra håndtering av reelle hendelser og krisesituasjoner fra politiet og vår beredskapstjeneste, som ble etablert i 2002.

Består av:

 • Alltid ressurser i beredskap som er klare til å bistå dere når det oppstår en situasjon med akutt behov:
  • Varsling.
  • Psykososial støtte.
  • Bindeledd politiet og andre myndigheter.
  • Løpende rådgivning for beredskapsledelsen.
  • Utvidet ressursteam med beredskapsfaglig spesialkompetanse innen helse, mediehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Bistand ved oppdukkende spørsmål innen sikkerhet og beredskap.
 • Fri rådgivning på telefon alle dager, hele døgnet.

Beredskapsanalyse

Avdekker hvilke trusselscenarioer dere trenger beredskap for og behovet for organisering og beredskapstiltak.

Analysen gir et godt grunnlag for valg og dimensjonering av riktige beredskapstiltak.

Rapport med sårbarhet, resultat av analysen og anbefalte tiltak.

Våre rådgivere har mange års erfaring fra håndtering og ledelse av reelle hendelser og kriser.


Beredskapsrådgiver

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og beredskapsfaglig kompetanse.

Består av:

 • Utarbeider og oppdaterer planverk.
 • Gjennomfører opplæring i beredskap og kriseledelse.
 • Alltid klar til å assistere dere på strategisk og operativt nivå i en beredskapssituasjon.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Ettervern og psykososial støtte

Sikkerhetsledelse har høy kompetanse innen håndtering av traumatiske hendelser.

Vi sikrer rask psykososial støtte på telefon og på stedet med tett oppfølging av ansatte, kunder og andre involverte.

Bidrar til å redusere menneskelige belastninger og økonomisk tap.

Består av:

 • Beredskap 24/7.
 • Tilgang på våre landsdekkende samarbeidende helsetjenester.
 • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
 • Opplæring i ettervern og psykososial støtte.

Evaluering krisehåndtering

Utøves av rådgivere med spesialkompetanse fra politiet og mange års erfaring fra krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har siden 2005 vært i beredskap for et omfattende antall kunder med bistand under og etter reelle alvorlige hendelser.

Består av:

 • Planlegging og styring/støtte under hele evalueringsprosessen.
 • Evalueringsrapport med beskrivelse av prosessen, resultat og anbefalte forbedringstiltak.
 • Implementering av tiltak for å optimalisere beredskapen i virksomheten.

Grov vold og terrorhandling

Sikkerhet og beredskap mot grov vold og terrorhandlinger er i økende grad nødvendig i vårt samfunn.

Våre rådgivere har spesialkompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet.

Består av:

 • Risiko- og sårbarhetsvurdering.
 • Beredskapsplan.
 • Sikkerhetskurs.
 • Beredskapskurs- og øvelser.
 • Beredskap 24/7.
 • Mediehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Ettervern og psykososial støtte.

Kriserådgiver

Formålet er å sikre proaktiv ledelse i en beredskapssituasjon.

Rådgivere med lang erfaring fra ledelse av reelle krisehendelser.

Består av:

 • Rådgiver for beredskapsledelsen med fokus på suksesskriteriene under hendelsen og til normalisering.
 • Ettervern og psykososial støtte av ansatte og andre involverte.
 • Evaluering av krisehåndteringen.
 • Kartlegging av behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.Beredskap og kriseledelse

Kurset gir deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Kursinnhold:

 • Beredskap.
 • Risiko- og trusselbilde.
 • Beredskapssystemet.
 • Ledelse og stabsarbeid.
 • Suksesskriterier.
 • Stressmestring.
 • Mediehåndtering.
 • Øvelse med evaluering.

Varighet: 6 timer.

Se vår kursoversikt.


Beredskapsøvelse

Øvingsleder har politifaglig spesialkompetanse og lang erfaring fra ledelse av reelle beredskapssituasjoner og kriser.

Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.

Dere velger trusselscenario som virksomheten skal øves i. 

I samråd med oss velger dere hvilken form for øvelse som er formålstjenlig: Funksjonsrettet trening/case, praktisk øvelse, table-top, spilløvelse eller samøvelse. 

Øvingsplan med målsetting og øvingsmomenter.

Fokus på:

 • Suksesskriteriene.
 • Organisering av krisestaben.
 • Beslutningstaking.

Vi avholder åpne kurs med øvelse i beredskap og kriseledelse i Oslo sentrum.

Se vår kursoversikt.


Pågående livstruende vold

Kurset bidrar til å gjøre ansatte og andre involverte i stand til å iverksette konsekvensreduserende tiltak og beskytte liv og helse.

Kursinnhold:

 • Trusselbildet.
 • Bevisstgjøring og tiltak.
 • Øvelse med evaluering.

Se vår kursoversikt.Beredskaps- og kriseverktøy

Digitalt webbasert verktøy for effektiv håndtering av alvorlige hendelser.

Svært enkelt og brukervennlig.

Beredskapsplan og dokumentmaler sikkerhet og beredskap.

Funksjonsbeskrivelser.

Scenariobaserte tiltaksplaner.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Operasjonslogg.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Beredskapsplan

Maler for beredskapsplaner tilpasset alle typer virksomheter.

Utviklet av våre rådgivere basert på mange års erfaring fra beredskap og kriseledelse.

Består i hovedsak av:

 • Strategisk, taktisk og operativt nivå.
 • Beredskapsorganisasjonen.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Scenariobaserte tiltaksplaner.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Varslings- og posisjoneringssystem

Blir du utsatt for en trusselsituasjon bidrar varslings- og posisjoneringssystemet til rask varsling og stedfester hvor du befinner deg.

Aksjonsplan utarbeides spesifikt for deg, din familie og din virksomhet.

Inkluderer beredskap 24/7, som utøves av ressurser med politifaglig kompetanse.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Veileder ved terrorhandling

Veilederen er utviklet av Sikkerhetsledelse sine spesialister innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger.

Ta kontakt med oss dersom du skal reise til land med høyere trusselnivå eller bare ønsker mer informasjon.

Last ned PDF.

Sikkerhet
Bakgrunnssjekk

Det er kostbart å ansette og engasjere feil person.

Bakgrunnssjekk vil sammen med kartlegging av personlige egenskaper og kompetanse, øke sannsynligheten for at dere velger rett kandidat.

Sikkerhetsledelse har verktøyene og en fast arbeidsmodell som sparer dere for mye tid og unødige kostnader.


Executive Protection

Sikkerhetsledelse bistår virksomheter med sikring av eiere/ansatte som på grunn av stilling/funksjon er særlig risikoutsatt, eller av andre grunner må ha spesielt tilpassede sikkerhetstiltak.

Vi utarbeider et komplett overordnet sikkerhetssystem basert på kunnskapsstyrte og kvalitative prosesser.

Vi anbefaler og/eller iverksetter adekvate tiltak tilpasset konkrete trusler/hendelser og eksisterende grunnsikring.


Granskning

Utføres av ressurser med politifaglig, finansiell og juridisk kompetanse.

Består av:

 • Innhenting av dokumentasjon.
 • Befaringer og samtaler.
 • Systematisering av innsamlede opplysninger.
 • Sannsynlighetsvurdering og konsekvensvurdering.
 • Rapport med årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak.

IT- og kommunikasjonssikkerhet

Trusselbildet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer - vårt samfunn er blitt mer sårbart.

Består av:

 • Gransking, kartlegging, undersøkelser og rådgiving ved mottak av digitale trusler.
 • Risikovurderinger og kartlegging av sårbarhet.
 • Tekniske tiltak mot digitale trusler.
 • Tiltak mot avlytting og veiledning trygg kommunikasjon.
 • Utvikling av sikkerhetskultur.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Personsikkerhet

Gir trygghet for personer, familier og ansatte i virksomheten.

Utøves av våre rådgivere med mange års erfaring fra politiet.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig spesialkompetanse.

Består av:

 • Trusselvurdering – kartlegging av risikoforhold og sårbarhet.
 • Behovsvurdering, dimensjonering og innkjøp av kosteffektive sikringstiltak.
 • Beredskap 24/7.
 • Varslings- og posisjoneringssystem.
 • Rådgivning og bistand ved hendelser, reiser, arrangementer og øvrige aktiviteter.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Reisesikkerhet

Bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet.

Består av:

 • Opplæring.
 • Sikkerhets- og varslingsrutiner.
 • Beredskap 24/7.
 • Varslings- og posisjoneringssystem.
 • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse.

Risikokartlegging

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk velges med utgangspunkt i deres ønske og formål, og er basert på:

 • Norsk Standard 5814 Krav til risikovurdering.
 • Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.

Sikkerhetsrevisjon

Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende interne retningslinjer og lov-/forskriftskrav.

Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak.

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner.

Består av:

 • Revisjonsplan med formål og gjennomføring.
 • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler.
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak.

Sikkerhetsstyring

Prosessbasert system som ivaretar alle forhold innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Består av:

 • Plan, strategi og mål.
 • Risikostyring.
 • Krav og standarder.
 • Instrukser og tiltaksplaner.
 • Opplæring.
 • Beredskap 24/7.
 • Granskninger.
 • Avvikshåndtering.
 • Revisjoner.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Sikkerhetstest

Formålet er å avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusselscenarioer og trusselaktører.

Utføres av våre rådgivere med politifaglig bakgrunn.

Består av:

 • Test utført av spesialister på inntrengning av objekt/penetrering av datasystem mv.
 • Rapport med resultat av testen og anbefalte menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak.

Sikringsrisikoanalyse

Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.

Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.

Vår metodikk er basert på Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.Konflikt- og trusselhåndtering

Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 

Kursinnhold:

 • Trusselvurdering.
 • Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.
 • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 • Praktisk øvelse.
 • Belastninger og ettervern.

Varighet: 4 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Planlegging av sikringstiltak - NS 5834

Kurset omfatter planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom.

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden.
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.
 • Skjematikk og dokumentmaler.

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Sikkerhet og beredskap

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig.

Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier.

Kurset skreddersys etter deres ønsker og behov.

Kursinnhold:

 • Sikkerhetsinstrukser.
 • Trusselbildet og trender.
 • Forebyggende tiltak.
 • Beredskapsprinsipper.
 • Praktisk øvelse/scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 • Belastninger og ettervern.

Varighet: 6 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Sikkerhetsledelse

Kurset tar for seg hvordan sikkerhetsarbeidet ivaretas i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte, og dekker den samlede sikkerhetsstyringen.

Kursinnhold:

 • Plan, strategi, mål og sikkerhetsorganisasjonen.
 • Risikostyring.
 • Lov- og forskriftskrav.
 • Sikkerhets- og beredskapsstandard.
 • Tiltak og prosedyrer.
 • Opplæring.
 • Beredskap 24/7.
 • Granskninger.
 • Avvikshåndtering.
 • Revisjoner.

Varighet: 8 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.


Sikringsrisikoanalyse - NS 5832

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av hvert steg i standarden.
 • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.
 • Skjematikk og dokumentmaler.

Varighet: 5 timer.

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Se vår kursoversikt.Sikker løsning mot opptak og avlytting

Sikker løsning mot opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Unik funksjon som gjør at mobiltelefoner under et møte kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået.

Leveres i stasjonær enhet og hendig koffert.

Kan også tilkobles 12 volt.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

Kontakt oss
Tilbake

Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly