files/2014/Design2014/HMS.jpg
Mer om 
HMS og SHA byggeprosjekt

SHA-koordinator og BHR

Vi har lang erfaring fra å jobbe med ulike byggeprosjekter, byggherrer og entreprenører. Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning, som forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging. Vi går inn som koordinator for prosjektering (KP), koordinator for  utførelse (KU) og byggherrens representant (BHR), og sørger for effektiv og tidsbesparende håndtering av kravene i Byggherreforskriften. 

Omfatter følgende:

  • Utarbeide SHA-dokumenter
  • Gå kontrollrunder på prosjektet med etterfulgt rapport
  • Bistå med forslag til risikoreduserende tiltak
  • Følge opp vernerunder, SJA og RUH/avvik
  • Delta i oppstartsmøter/byggemøter ved behov
  • Gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring 
  • Fast tildelt ressurs som sørger for at lov- og forskriftskrav blir ivaretatt gjennom hele prosjektet

Sikkerhetsledelse er i dag engasjert i et betydelig antall store og mindre nybygg, i tillegg til ombygningsprosjekter, som gamle bygårder og komplekse riveprosjekter. Flere av disse under vanskelige riggforhold.

Som KP stiller vi de spørsmålene andre ikke stiller. Vi jobber aktivt for å påse at det blir prosjektert slik at SHA ivaretas fra første stund, noe som også bidrar til at prosjektet blir mer effektivt. I vårt engasjement er vi opptatt av at bygget prosjekteres slik at det fungerer for trygt vedlikehold etter ferdigstillelse.

Vårt hovedfokus er å ivareta byggherrens interesser, bidra til en tryggere arbeidsplass, samt fremme løsningsforslag til hvordan arbeidet kan utføres i praksis, slik at prosjektene lar seg gjennomføre i henhold til HMS- og SHA-kravene. Det handler om å skape en HMS-kultur i byggeprosjektet.

Bred erfaring og vår kompetanse og handlekraft gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner og ressurs for både byggherre, hovedbedrift og underentreprenører.

Alle pålagte aktiviteter håndterer vi i henhold til Byggherreforskriften. Våre rådgivere har gjennomført Koordinatorskolen og har lang praktisk erfaring fra arbeider på byggeplasser.

Tjenestene er fleksible. Tidsforbruket er basert på risikoforhold og behov. Ingen fast kostnad

Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.