HMS bygg og anlegg

TjenesterByggherrens representant (BHR)

 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.
 • Sikkerhetsledelse er en uavhengig og uhildet part med høy kompetanse, som forebygger rollekonflikter.
 • Lang erfaring med systematisk kontroll, dokumentasjon og oppfølging av avvik.
 • Bistår med å innføre og følge opp tiltak for å verne arbeidstakerne mot farer iht byggherreforskriften.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

HMS revisjon

 • Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og en uhildet samarbeidspartner.
 • HMS-revisjonen har som formål å avdekke om det faktiske HMS-nivået er iht gjeldende krav.
 • Bidrar til å skape en HMS-kultur med best mulig skadeforebyggende effekt.
 • Fokusområder og rammene for revisjonen avgjøres av dere, enten som byggherre eller entreprenør. Kortfattet revisjonsplan utarbeides.
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak.

HMS rådgiver

 • Bygge- og anleggsprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles strenge krav til samordning og framdrift.
 • Sikkerhetsledelse jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.
 • Vårt hovedmål er at vi i fellesskap skaper en HMS-kultur i bygge-/anleggsprosjektet. Da oppnår vi effektive og varige tiltak til høy kostnytteverdi.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Koordinator for prosjektering (KP)

 • Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter, byggherrer og entreprenører.
 • Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse er en kosteffektiv løsning.
 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging.
 • Sørger for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig.
 • Påser at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter.
 • Sørger for utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Koordinator for utførelse (KU)

 • Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning.
 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging.
 • Følger opp risikoforhold og at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
 • Følger opp tidsplaner for arbeidsoperasjonene, koordinerer samhandlingen mellom de enkelte virksomhetene og sørger for at det føres oversiktslister.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Prosjektstøtte til entreprenører

 • Bistand i prosjektledelse.
 • Bistand i anbudsfase.
 • Bistå entreprenører i byggherrekrav.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Påseplikten

 • Oppfølging av påseplikten er fokusområde for myndighetene. Flere og flere byggherrer og entreprenører tar dette på alvor og innser behovet for hyppige kontroller.
 • Som ekstern samarbeidspartner og uhildet aktør, er Sikkerhetsledelse en godt egnet ressurs.
 • Sikkerhetsledelse har utviklet et eget konsept for kontroll av påseplikten.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

SHA-rådgiver

 • Fast ressurs med mange års erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter bistår dere.
 • Sørger for at kravene i byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom hele prosjektet.
 • Utarbeider og oppdaterer løpende SHA-planen for prosjektet.
 • Sikkerhetsledelse har utviklet maler for SHA-plan med tilhørende dokumenter, som kan benyttes av SHA-rådgiveren. Dette er tidsbesparende.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

OpplæringBeredskapsøvelse bygg & anlegg

 • Ulykker skjer. Det handler om å være forberedt til å håndtere en uønsket hendelse.
 • Reduserer skadeomfang og nedetiden for prosjektet.
 • Øvingsleder har lang erfaring fra ledelse av reelle kriser.
 • Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.
 • Dere velger selv hvilke trusselscenarioer som det skal øves på (fall, klem, brann, storulykke mv).
 • Øvingsplan med mål og øvingsmomenter.
 • Bistår med utarbeidelse av praktiske skjemaer, tiltakskort mv.
 • Se vår kursoversikt.

Dokumentert sikkerhetsopplæring

 • Sikkerhetsopplæring er lovpålagt innen bygg og anlegg.
 • Opplæring og god kompetanse har skadeforebyggende effekt og er nødvendig for å skape en god HMS-kultur i prosjektet.
 • Sikkerhetsledelse med samarbeidspartner leverer effektive, målrettede og praktisk rettede sikkerhetskurs og øvelser for bygg og anlegg, som varme arbeider, personløfter og arbeid i høyden.
 • Kursledere og instruktører med mange års kompetanse.
 • Se vår kursoversikt.

Kurs i sikkerjobbanalyse

 • Gode og sikre arbeidsvaner gir kvalitet og forebygger skader på liv og helse.
 • Internkontrollforskriften beskriver kravene til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid, og sikkerjobbanalyse er en metode for å ivareta kravene til risikokartlegging.
 • Kursinnhold:
  • Lovverk og grunnlag.

  • Trinnvis analyseprosess.

  • Risikovurdering.

  • Gruppeoppgaver.

    

 • Varighet: 4 timer.
 • Se vår kursoversikt.

ProdukterHMS-plan

 • Sparer hovedbedrift og aktørene for unødig tidsbruk.
 • Funksjonell HMS-plan med tilknyttede dokumenter for underentreprenører.
 • Sikrer en standardisering av HMS-arbeidet for alle aktørene i prosjektet.
 • Bidrar på en enkel måte til å ivareta lovpålagte krav.

SHA-system

 • Brukervennlige dokumentmaler for hovedbedrift satt i system.
 • Komplett samling dokumenter som består av SHA-plan med vedlegg, avtaler, instrukser og tiltakskort, dokumenter og sjekklister for kvalitetskontroll.
 • Tidsbesparende.
 • Kan leveres med webbasert digitalt verktøy.

ReferanseprosjekterReferanseprosjekter

 • BAMA, Østre Aker vei, Oslo.
 • Bernt Ankers gate 6, Oslo.
 • Bjørvika-utbyggingen, Oslo.
 • Ensjøveien 21, 17. etasje (Skanska).
 • Fagerborgkvartalet, Lillestrøm.
 • GlasMagasinet, Oslo.
 • Hasle Linje1, Vinmonopolet, Oslo.
 • Hellerudsletta hotell & konferansesenter, Skjetten.
 • Jernbanetorget, Oslo.
 • Jessheim Vest.
 • Nordeas hovedkontor, Oslo.
 • Nye Fjellhamar skole og idrettshall, Fjellhamar.
 • REMA 1000, Vinterbro.
 • Sjølyst, Oslo.
 • Sletterødåsen, Horten.
 • Storgata 1, Oslo.
 • Strømmen verksted (BT1).
 • Tigergården, Ensjø for Skanska.
 • Universitetsgata 8, Oslo.
 • Villa Montebello, Oslo.

Kontakt oss

Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly