Helse, miljø og sikkerhet

HMS for virksomheter
Brannvern

 • Brann er en av de største truslene i vårt samfunn.
 • Sikkerhetsledelse bistår med alt innenfor brannvern gjennom egne ressurser og samarbeidspartnere:
  • Brannteknisk rådgivning.
  • Montasje og kontroll av brannalarmanlegg.
  • Kontroll og service på slokkeutstyr.

HMS-rådgiver

 • Innleid spesialist i HMS når dere trenger det, gjøre dere rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.
 • Bistår dere med alle HMS-oppgaver, som risikovurderinger, lov- og forskriftskrav, forebyggende og konsekvensreduserende prosedyrer, opplæring, avvikshåndtering, vernerunder og revisjoner.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Brannvernkurs

 • En effektiv økt med stort utbytte.
 • Kursinnholdet tilpasses krav og deres behov.
 • Kursinnhold, eksempel:
  • Motivasjon for brannvern.
  • Brannutviklingen.
  • Forebyggende tiltak.
  • Akutte tiltak ved brann.
  • Slokketeknikker.
  • Konsekvensene etter brann.
  • Praktisk trening.
 • Se vår kursoversikt.

Førstehjelpskurs

 • Kompetanse i livreddende førstehjelp gir økt trygghet for ansatte i arbeid og på fritiden.
 • Kurset tilpasses deres behov.
 • Kursinnhold, eksempel:
  • Kjeden som redder liv.
  • Varslingsrutiner.
  • Pasientvurdering ABC.
  • Stabilt sideleie.
  • Hjerte-/lungeredning - praktisk trening.
  • Blokkerte luftveier/kvelning.
  • Hjerteinfarkt.
  • Skadestedsledelse.
  • Hverdagsulykker - hva kan skje oss...?
 • Se vår kursoversikt.

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

 

 • Effektivt og målrettet kurs som omhandler hvordan du som verneombud skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.
 • Kursinnhold:
  • Arbeidsmiljølovgivningens krav.
  • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet.
  • Beredskap og krisehåndtering.
  • Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
  • Kartleggingsmetoder.
  • Konflikt- og trusselhåndtering.
  • Trakassering.
  • Rusmisbruk.
  • Personlig verneutstyr.
  • Den gode arbeidsplassen.
 • Varighet: 16 eller 40 timer.
 • Se vår kursoversikt.

HMS kurs for ledere

 • Effektivt og målrettet kurs med varighet 6 timer, som omhandler hvordan du som leder skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.
 • Kursinnhold:
  • Arbeidsmiljølovgivningens krav.
  • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet.
  • Beredskap og krisehåndtering.
 • Varighet: 6 timer.
 • Se vår kursoversikt.


HMS-håndbok

 • Sikkerhetsledelse har utviklet en enkel og brukervennlig HMS-håndbok, som består av en samling dokumentmaler med innhold.
 • Basert på kravene i internkontrollforskriften §5.
 • Sparer dere for mye tid og unødige kostnader.
 • Består av: HMS-plan og –mål, HMS-organisasjonen, lover og forskrifter, HMS egenerklæring, forebyggende rutiner, beredskapsplan med tiltakskort, ettervern, opplæring og personalmøter, stoffkartotek, produktkontroll, avviksbehandling, risikovurdering og HMS-revisjon.
 • HMS-håndboken implementeres enkelt i vårt digitale internkontrollsystem.

Digitalt internkontrollsystem

 • Webbasert.
 • Enkelt og svært brukervennlig.
 • Automatisk lagring av all historikk.
 • Varslingssystem sms.
 • Avviksmodul.
 • Dokumentmaler for HMS og beredskap.

HMS bygg og anlegg
Byggherrens representant (BHR)

 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.
 • Sikkerhetsledelse er en uavhengig og uhildet part med høy kompetanse, som forebygger rollekonflikter.
 • Lang erfaring med systematisk kontroll, dokumentasjon og oppfølging av avvik.
 • Bistår med å innføre og følge opp tiltak for å verne arbeidstakerne mot farer iht byggherreforskriften.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

HMS revisjon

 • Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og en uhildet samarbeidspartner.
 • HMS-revisjonen har som formål å avdekke om det faktiske HMS-nivået er iht gjeldende krav.
 • Bidrar til å skape en HMS-kultur med best mulig skadeforebyggende effekt.
 • Fokusområder og rammene for revisjonen avgjøres av dere, enten som byggherre eller entreprenør. Kortfattet revisjonsplan utarbeides.
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak.

HMS rådgiver

 • Bygge- og anleggsprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles strenge krav til samordning og framdrift.
 • Sikkerhetsledelse jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.
 • Vårt hovedmål er at vi i fellesskap skaper en HMS-kultur i bygge-/anleggsprosjektet. Da oppnår vi effektive og varige tiltak til høy kostnytteverdi.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Koordinator for prosjektering (KP)

 • Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter, byggherrer og entreprenører.
 • Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse er en kosteffektiv løsning.
 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging.
 • Sørger for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig.
 • Påser at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter.
 • Sørger for utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Koordinator for utførelse (KU)

 • Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning.
 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging.
 • Følger opp risikoforhold og at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
 • Følger opp tidsplaner for arbeidsoperasjonene, koordinerer samhandlingen mellom de enkelte virksomhetene og sørger for at det føres oversiktslister.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Prosjektstøtte til entreprenører

 • Bistand i prosjektledelse.
 • Bistand i anbudsfase.
 • Bistå entreprenører i byggherrekrav.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Påseplikten

 • Oppfølging av påseplikten er fokusområde for myndighetene. Flere og flere byggherrer og entreprenører tar dette på alvor og innser behovet for hyppige kontroller.
 • Som ekstern samarbeidspartner og uhildet aktør, er Sikkerhetsledelse en godt egnet ressurs.
 • Sikkerhetsledelse har utviklet et eget konsept for kontroll av påseplikten.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

SHA-rådgiver

 • Fast ressurs med mange års erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter bistår dere.
 • Sørger for at kravene i byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom hele prosjektet.
 • Utarbeider og oppdaterer løpende SHA-planen for prosjektet.
 • Sikkerhetsledelse har utviklet maler for SHA-plan med tilhørende dokumenter, som kan benyttes av SHA-rådgiveren. Dette er tidsbesparende.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Beredskapsøvelse bygg & anlegg

 • Ulykker skjer. Det handler om å være forberedt til å håndtere en uønsket hendelse.
 • Reduserer skadeomfang og nedetiden for prosjektet.
 • Øvingsleder har lang erfaring fra ledelse av reelle kriser.
 • Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.
 • Dere velger selv hvilke trusselscenarioer som det skal øves på (fall, klem, brann, storulykke mv).
 • Øvingsplan med mål og øvingsmomenter.
 • Bistår med utarbeidelse av praktiske skjemaer, tiltakskort mv.
 • Se vår kursoversikt.

Dokumentert sikkerhetsopplæring

 • Sikkerhetsopplæring er lovpålagt innen bygg og anlegg.
 • Opplæring og god kompetanse har skadeforebyggende effekt og er nødvendig for å skape en god HMS-kultur i prosjektet.
 • Sikkerhetsledelse med samarbeidspartner leverer effektive, målrettede og praktisk rettede sikkerhetskurs og øvelser for bygg og anlegg, som varme arbeider, personløfter og arbeid i høyden.
 • Kursledere og instruktører med mange års kompetanse.
 • Se vår kursoversikt.

Kurs i sikkerjobbanalyse

 • Gode og sikre arbeidsvaner gir kvalitet og forebygger skader på liv og helse.
 • Internkontrollforskriften beskriver kravene til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid, og sikkerjobbanalyse er en metode for å ivareta kravene til risikokartlegging.
 • Kursinnhold:
  • Lovverk og grunnlag.

  • Trinnvis analyseprosess.

  • Risikovurdering.

  • Gruppeoppgaver.

    

 • Varighet: 4 timer.
 • Se vår kursoversikt.


HMS-plan

 • Sparer hovedbedrift og aktørene for unødig tidsbruk.
 • Funksjonell HMS-plan med tilknyttede dokumenter for underentreprenører.
 • Sikrer en standardisering av HMS-arbeidet for alle aktørene i prosjektet.
 • Bidrar på en enkel måte til å ivareta lovpålagte krav.

SHA-system

 • Brukervennlige dokumentmaler for hovedbedrift satt i system.
 • Komplett samling dokumenter som består av SHA-plan med vedlegg, avtaler, instrukser og tiltakskort, dokumenter og sjekklister for kvalitetskontroll.
 • Tidsbesparende.
 • Kan leveres med webbasert digitalt verktøy.


Referanseprosjekter

 • BAMA, Østre Aker vei, Oslo.
 • Bernt Ankers gate 6, Oslo.
 • Bjørvika-utbyggingen, Oslo.
 • Ensjøveien 21, 17. etasje (Skanska).
 • Fagerborgkvartalet, Lillestrøm.
 • GlasMagasinet, Oslo.
 • Hasle Linje1, Vinmonopolet, Oslo.
 • Hellerudsletta hotell & konferansesenter, Skjetten.
 • Jernbanetorget, Oslo.
 • Jessheim Vest.
 • Nordeas hovedkontor, Oslo.
 • Nye Fjellhamar skole og idrettshall, Fjellhamar.
 • REMA 1000, Vinterbro.
 • Sjølyst, Oslo.
 • Sletterødåsen, Horten.
 • Storgata 1, Oslo.
 • Strømmen verksted (BT1).
 • Tigergården, Ensjø for Skanska.
 • Universitetsgata 8, Oslo.
 • Villa Montebello, Oslo.
Kontakt oss
Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly