Sikkerhetsledelse AS

Helse, miljø og sikkerhet

HMS for virksomheter
Brannvern

Brann er en av de største truslene i vårt samfunn.

Sikkerhetsledelse besitter tung brannvernfaglig kompetanse gjennom egne ressurser og eksternt rådgiverteam.

Beskrivelse:

 • Brannteknisk rådgivning
 • Montasje og kontroll av brannalarmanlegg
 • Kontroll og service på slokkeutstyr
 • Revisjoner

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Brannvern" i nytt vindu

HMS-rådgiver

Innleid spesialist i HMS når dere trenger det.

Gjør dere rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse, som bistår dere med alle HMS-oppgaver.

Beskrivelse:

 • Risikovurderinger
 • Lov- og forskriftskrav
 • Forebyggende og konsekvensreduserende prosedyrer
 • Opplæring
 • Avvikshåndtering, vernerunder og revisjoner
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-rådgiver" i nytt vindu

HMS-styring

Prosessbasert løsning som ivaretar internkontrollen på en systemtisk og kostnadseffektiv måte basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-styring" i nytt vindu


Brannvernkurs

En effektiv økt med stort utbytte.

Kursinnholdet tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

 • Motivasjon for brannvern
 • Brannutviklingen
 • Forebyggende tiltak
 • Akutte tiltak ved brann
 • Slokketeknikker
 • Konsekvensene etter brann
 • Praktisk trening

  Åpne "Brannvernkurs" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Førstehjelpskurs

Kompetanse i livreddende førstehjelp gir økt trygghet for ansatte i arbeid og på fritiden.

Kurset tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

 • Kjeden som redder liv
 • Varslingsrutiner
 • Pasientvurdering ABC
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-/lungeredning - praktisk trening
 • Blokkerte luftveier/kvelning
 • Hjerteinfarkt
 • Skadestedsledelse
 • Hverdagsulykker - hva kan skje oss...?

  Åpne "Førstehjelpskurs" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Grunnkurs i arbeidsmiljø

Praktisk og målrettet kurs som omhandler hvordan verneombud og medlemmer i AMU skal utøve HMS-arbeidet i virksomheten.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljølovgivningens krav
 • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
 • Kartleggingsmetoder
 • Konflikt- og trusselhåndtering
 • Trakassering
 • Rusmisbruk
 • Personlig verneutstyr
 • Den gode arbeidsplassen

Varighet: 16 eller 40 timer.


  Åpne "Grunnkurs i arbeidsmiljø" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


HMS-kurs for ledere

Effektivt og målrettet kurs, som omhandler hvordan du som leder skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorene
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Inkluderende arbeidsliv

Varighet: 3,5 timer.


  Åpne "HMS-kurs for ledere" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.HMS-håndbok

Enkel og brukervennlig HMS-håndbok basert på kravene i internkontrollforskriften §5.

Består av en samling dokumentmaler med innhold.

Sparer dere for mye tid og unødige kostnader.

Består av:

 • HMS-plan og –mål
 • HMS-organisasjonen
 • Lover og forskrifter
 • HMS egenerklæring
 • Forebyggende rutiner
 • Beredskapsplan med tiltakskort
 • Ettervern, opplæring og personalmøter
 • Stoffkartotek
 • Produktkontroll
 • Avviksbehandling
 • Risikovurdering
 • HMS-revisjon

HMS-håndboken implementeres enkelt i vårt digitale internkontrollsystem.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-håndbok" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Digitalt system for HMS, beredskap og krisehåndtering

Enkelt og svært brukervennlig webbasert system som ivaretar alle krav til internkontroll og som benyttes operativt under beredskaps- og krisesituasjoner.

Består av:

 • Varslingssystem sms
 • Avviksmodul
 • Dokumentmaler for HMS og beredskap med elektronisk operasjonslogg ved krisesituasjon.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Digitalt system for HMS, beredskap og krisehåndtering" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Digitalt HMS-system

Digitalt HMS-system der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt internkontrollarbeidet i din virksomhet.

Består av:

 • HMS-håndbok: HMS-håndboken er din egen HMS-sjef, som oppdaterer deg om lovendringer og foreslår "beste praksisrutiner" slik at du oppfyller alle HMS-krav
 • Beredskapsknapp: Her får du rask tilgang til beredskapsplanen dersom krisen rammer din virksomhet
 • Sjekklistefunksjon: Digitale sjekklister sparer tid og får samlet all dokumentasjon på ett sted. Direkte fra mobilen kan du enkelt gjennomføre vernerunder og lage huskelister for å følge opp HMS-arbeidet
 • Avvikssystem: Send inn avvik rett fra mobilen og få beskjed når et avvik er levert og lukket. Med digital avviksløsning blir det enklere for alle å levere avvik
 • Risikovurdering: Enkel risikovurdering med utgangspunkt i ferdige eksempler der virksomheten ledes stegvis gjennom analysen. Verktøyet gir deg god oversikt over det totale risikobildet, noe som hjelper til med å prioritere hvilke områder det eventuelt skal jobbes videre med

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Digitalt HMS-system" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

HMS bygg og anlegg
Byggherrens representant (BHR)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Sikkerhetsledelse er en uavhengig og uhildet part med høy kompetanse, som forebygger rollekonflikter. BHR har lang erfaring med systematisk kontroll, dokumentasjon og oppfølging av avvik.

Beskrivelse:

 • Innføre og følge opp tiltak for å verne arbeidstakerne mot farer
 • Ivaretar kravene i byggherreforskriften
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Byggherrens representant (BHR)" i nytt vindu

HMS-revisjon

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og en uhildet samarbeidspartner.

HMS-revisjonen har som formål å avdekke om det faktiske HMS-nivået er iht gjeldende krav.

Bidrar til å skape en HMS-kultur med best mulig skadeforebyggende effekt.

Fokusområder og rammene for revisjonen avgjøres av dere, enten som byggherre eller entreprenør.

Beskrivelse:

 • Revisjonsplan med formål og gjennomføring
 • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-revisjon" i nytt vindu

HMS-rådgiver

Bygge- og anleggsprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles strenge krav til samordning og framdrift.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse.

Beskrivelse:

 • Ivaretar alle pålagte krav i HMS-lovgivningen
 • Jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær og tap av verdier
 • Overordnet mål er å skape en HMS-kultur i prosjektet. Gir effektive og varige tiltak til høy kostnytteverdi
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-rådgiver" i nytt vindu

Koordinator for prosjektering (KP)

Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter, byggherrer og entreprenører.

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse er en kosteffektiv løsning.

Beskrivelse:

 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging
 • Sørger for informasjonsformidling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
 • Påser at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter
 • Sørger for utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Koordinator for prosjektering (KP)" i nytt vindu

Koordinator for utførelse (KU)

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning.

Beskrivelse:

 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging
 • Følger opp risikoforhold og at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Følger opp tidsplaner for arbeidsoperasjonene, koordinerer samhandlingen mellom de enkelte virksomhetene og sørger for at det føres oversiktslister
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Koordinator for utførelse (KU)" i nytt vindu

Prosjektstøtte til entreprenører

Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter.

Beskrivelse:

 • Bistand prosjektledelse
 • Bistand i anbudsfasen
 • Bistå entreprenører i byggherrekrav
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Prosjektstøtte til entreprenører" i nytt vindu

Påseplikten

Oppfølging av påseplikten er fokusområde for myndighetene. Flere og flere byggherrer og entreprenører tar dette på alvor og innser behovet for hyppige kontroller.

Sikkerhetsledelse har utviklet et eget konsept for kontroll av påseplikten.

Som ekstern samarbeidspartner og uhildet aktør er Sikkerhetsledelse en godt egnet ressurs.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Påseplikten" i nytt vindu

SHA-rådgiver

Fast ressurs med mange års erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter bistår dere.

Beskrivelse:

 • Sørger for at kravene i byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom hele prosjektet
 • Utarbeider og oppdaterer løpende SHA-planen for prosjektet
 • Sikkerhetsledelse har utviklet SHA-system med tilhørende dokumenter, som kan benyttes av SHA-rådgiveren. Dette er tidsbesparende
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "SHA-rådgiver" i nytt vindu


Kurs: Beredskapsøvelse bygg & anlegg

Ulykker skjer. Det handler om å være forberedt til å håndtere en uønsket hendelse.

Øvelse forebygger personskade og økonomiske tap - reduserer skadeomfang og nedetid for prosjektet.

Øvingsleder har lang erfaring fra ledelse av reelle kriser.

Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.

Dere velger selv hvilke trusselscenarioer det skal øves på (fall, klem, brann, storulykke mv).

Øvingsplan med mål og øvingsmomenter.

Bistår med etterarbeid som utarbeidelse av praktiske skjemaer, tiltakskort mv.


  Åpne "Kurs: Beredskapsøvelse bygg & anlegg" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs: Dokumentert sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsopplæring er lovpålagt innen bygg og anlegg.

Opplæring og god kompetanse har skadeforebyggende effekt og er nødvendig for å skape en god HMS-kultur i prosjektet.

Sikkerhetsledelse med samarbeidspartner leverer effektive, målrettede og praktisk rettede sikkerhetskurs for bygg og anlegg, som varme arbeider, personløfter og arbeid i høyden.

Kursledere og instruktører med mange års kompetanse.


  Åpne "Kurs: Dokumentert sikkerhetsopplæring" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs i sikkerjobbanalyse

Gode og sikre arbeidsvaner gir kvalitet og forebygger skader på liv og helse.

Internkontrollforskriften beskriver kravene til systematisk HMS-arbeid, og sikkerjobbanalyse er en metode for å ivareta kravene til risikokartlegging.

Kursinnhold:

 • Lovverk og grunnlag

 • Trinnvis analyseprosess

 • Risikovurdering

 • Gruppeoppgaver

Varighet: 4 timer.


  Åpne "Kurs i sikkerjobbanalyse" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.HMS-plan

Sparer hovedbedrift og aktørene for unødig tidsbruk.

Funksjonell HMS-plan med tilknyttede dokumenter for underentreprenører.

Sikrer en standardisering av HMS-arbeidet for alle aktørene i prosjektet.

Bidrar på en enkel måte til å ivareta lovpålagte krav.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-plan" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


SHA-system

Brukervennlige dokumentmaler for hovedbedrift satt i system.

Komplett samling dokumenter som består av:

 • SHA-plan med vedlegg
 • Avtaler
 • Instrukser (forebyggende rutiner) og tiltakskort (konsekvensreduserende tiltak)
 • Dokumenter og sjekklister for kvalitetskontroll

Tidsbesparende løsning.

Kan leveres med webbasert digitalt verktøy.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "SHA-system" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

FakturaadresseReferanseprosjekter

 • BAMA, Østre Aker vei, Oslo
 • Bernt Ankers gate 6, Oslo
 • Bjørvika-utbyggingen, Oslo
 • Ensjøveien 21, 17. etasje (Skanska)
 • Fagerborgkvartalet, Lillestrøm
 • GlasMagasinet, Oslo
 • Hasle Linje1, Vinmonopolet, Oslo
 • Hellerudsletta hotell & konferansesenter, Skjetten
 • Jernbanetorget, Oslo
 • Jessheim Vest
 • Nordeas hovedkontor, Oslo
 • Nye Fjellhamar skole og idrettshall, Fjellhamar
 • REMA 1000, Vinterbro
 • Sjølyst, Oslo
 • Sletterødåsen, Horten
 • Storgata 1, Oslo
 • Strømmen verksted (BT1)
 • Tigergården, Ensjø for Skanska
 • Universitetsgata 8, Oslo
 • Villa Montebello, Oslo
  Åpne "Referanseprosjekter" i nytt vindu

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly